امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تغییرات

 

تغییرات شرکت پویا تجارت ترنم

با موضوع افزایش سرمایه شرکت با موفقیت به پایان رسید

توسط ثبت امیری.

@sabtsherkataniri